Martin Michálek Martin Michálek  – 9. 7. 2016

flex-grow – možnost zvětšování

Jak moc může položka růst relativně k dalším položkám, pokud je k dispozici volné místo – například když uživatel zvětší okno prohlížeče.

vlastnost flex-grow

Možné hodnoty:

 • 0 (výchozí) znamená, že položky nijak nerostou.
 • Celá kladná čísla. Položky si rozdělují podíly z nově získaného místa nad rámec výchozí šířky.

Živé demo: cdpn.io/e/GqrVzL.

flex-shrink – možnosti smršťování

Jakým podílem vzhledem k ostatním položkám se může definovaná položka zmenšovat, pokud v rodičovském kontejneru místo ubylo – když uživatel zmenšil okno nebo třeba přibyla nová položka.

vlastnost flex-shrink

Možné hodnoty:

 • 1 (výchozí) – položky si z vlastní šířky ubírají rovnoměrně.
 • Celá kladná čísla.

Živé demo: cdpn.io/e/PzWMvM.

flex-basis – výchozí rozměr položky

Výchozí šířka položky. Alternativně výška, pokud je flex-direction: column.

vlastnost flex-basis

 • auto (výchozí) – rozměr určuje obsah podobně jako u width: auto. Distribuce volného místa pomocí flex-growflex-basis se pak bude týkat jen místa, které položky okupují nad rámec svého obsahu – tzv. relativní model pružnosti.
 • 0 – nehledí se na rozměr obsahu. Distribuce volného místa pomocí flex-growflex-basis se bude týkat celé šířky položky – absolutní model pružnosti.
 • Jakýkoliv CSS rozměr, např. 100px, 15em nebo 50%.

Živé demo: cdpn.io/e/oLZvgQ.

flex – celková pružnost položky

Zkratka pro všechny vlastnosti definující pružnost flex položky – flex-grow, flex-shrinkflex-basis. Nastaví výchozí velikost elementu a způsob, jakým se smí zvětšovat a zmenšovat.

Je dobré vědět, že autoři specifikace doporučují upřednostňovat zkratku flex proti konkrétním vlastnostem, které zastupuje. Důvodem je, že zkratka umí inteligentně nastavovat výchozí hodnoty.

flex: 
 <flex-grow> <flex-shrink> <flex-basis>

Výchozí hodnota je:

flex: 0 1 auto
 • flex-grow: 0 – nebude se nijak roztahovat do volného místa.
 • flex-shrink: 1 – smršťovat se bude stejně jako ostatní položky.
 • flex-basis: auto – zabere prostor, který jí určí vlastní obsah.

Pokud chcete například nastavit, aby vaše položky zabíraly minimálně 150px a v případě dostupnosti volného prostoru se rovnoměrně zvětšily a v případě zmenšení prostoru zase rovnoměrně smrštily, uděláte to takto:

flex: 1 1 150px

Myslím, že častěji se ale budou hodit přednastavené „inteligentní“ hodnoty:

vlastnost flex

 • flex: auto Odpovídá flex: 1 1 auto a dotčené položky se stanou plně pružnými s výchozím rozměrem podle svého obsahu. Asi nejčastější případ.
 • flex: none Odpovídá flex: 0 0 auto a zcela ruší pružnost položky. Druhá nejčastější situace.
 • flex: initial Zpětné nastavení výchozí hodnoty, tedy flex: 0 1 auto. Položky se tak s ubývajícím místem zmenšují, ale nezvětšují nad velikost svého obsahu.
 • flex: <kladné-číslo> U jednočíselného zápisu pozor! flex: 1 znamená flex: 1 1 0, takže se vám změní výchozí velikost položky a model pružnosti, jak jsme zmiňovali u vlastnosti flex-basis.

Je také dobré vědět, že se flex položky nikdy nezmenší pod minimální šířku obsahu. Ta je dána šířkou nejdelšího slova nebo vnitřního elementu fixní šířky – třeba obrázku. Lze to změnit nastavením min-width nebo min-height na nějakou nízkou hodnotu.

order – změna pořadí prvků

Pořadí flex položky standardně odpovídá zdrojovému kódu, ale to můžeme změnit pomocí vlastnosti order.

Změna pořadí má vliv na vizuální pozici elementu a na pořadí jeho vykreslení prohlížečem. Nemá ale vliv například na pořadí čtení dokumentu čtečkami nebo na pořadí navigace pomocí klávesy tab.

Výchozí hodnota je 0, což znamená „dodržujeme pořadí ze zdrojového HTML“.

Tímto zápisem pak třeba třetí položku předřadíme první:

.flex-item-third {
 order: -1;
}

Nezapomeňte, že order nelze použít na jiné elementy ve stránce než přímé potomky flex kontejneru.

Teď je na řadě další z radostí, kterou přináší flexbox. Konečně v CSS snadno zarovnáme prvky layoutu vodorovně, ale i svisle.

Živé demo: cdpn.io/e/JoqxJe.

margin – zarovnání položek na hlavní ose pro jednotlivou položku

margin: auto funguje podobně jako u blokových elementů. Když se počítají rozměry flex položek, nijak se tato hodnota nezohledňuje. Zbývající volné místo se pak spravedlivě rozdělí mezi všechny takto nastavené vnější okraje.

Díky tomu můžete flex položce nastavit margin-left: auto a tím zajistit, aby vnější okraj vyplnil všechno volné místo nalevo od ní a ona se tak zarovnala zcela vpravo. Využitelné to je namísto float vlastností.

align-self – zarovnání položky na příčné ose

align-self: 
 auto | flex-start | flex-end | 
 center | baseline | stretch

Tato vlastnost se aplikuje na jednotlivé položky, a tak se hodí pro vytvoření výjimky ze zarovnání. Výchozí hodnota je auto.

Živé demo: cdpn.io/e/OXWKwe.

Poznámka: Baseline zarovnání

Doporučuji všimnout si velmi praktického zarovnání na účaří prvního řádku – baseline. K horní hraně flex kontejneru se přilepí položka s největší vzdáleností mezi baseline a horní hranou boxu. Vidět je na předchozím obrázku nebo na cdpn.io/e/QwobXz. Všimněte si, že flexbox nerozhodí ani nastavení horního paddingu v pixelech.

Komentáře

Váš názor? Vaše zkušenosti? Našli jste chybu?