Martin Michálek Martin Michálek  – 4. 12. 2020

Vlastnost CSS justify-content definuje, jak prohlížeč distribuuje prostor mezi položkami obsahu podél hlavní (nebo řádkové) osy kontejneru layoutu.

CSS vlastnost justify-content

Vlastnost justify-content patří do specifikace pro zarovnání boxů – CSS Box Alignment.

Počítá se však s použitím pro flexbox, grid, ale také vícesloupcový layout.

Využití je možné ve všech moderních systémech layoutu: flex, grid i multicol.

Ve flexboxu je to občas zbytečné

Pro pořádek zmiňme, že tahle vlastnost nebude pro flexbox zase tak užitečná. Zbylý prostor se ve flexboxu rozdělí až poté, co se započtou hodnoty auto vnějších okrajů (margin), a až poté, co se započtou hodnoty délek položek rozvržení.

Stačí tedy existence jedné flexboxové položky s vlastnostmi flex nebo flex-grow nastavená na hodnotu 1 a více a žádný volný prostor zde nezbude.

Jednoduchý příklad

V naší ukázce definujeme třísloupcový kontejner gridu. Začneme s HTML:

<div class="container">
 <div class="item item--1">Item 1</div>
 <div class="item item--2">Item 2</div>
 <div class="item item--3">Item 3</div>
</div>

CSS:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(3, minmax(3em, 5em));
 height: 10em;
 justify-content: space-around;
}

Položky gridu jsme ale, my zlí experimentátoři, přinutili, aby držely minimální a maximální šířku – pomocí minmax(3em, 5em).

Deklarace justify-content:space-around zajistí rozdělení volného prostoru na šířku tak, aby mezi položkami a kontejnerem byla mezera o polovinu menší, než je mezi jednotlivými položkami.

Můžete si vyzkoušet ještě jedno demo. Je totožné, jen tentokrát rozvržené pomocí flexboxu.

CSS tam vypadá zhruba takto:

.container {
 display: flex;
}

Vzhledem k tomu, že jsme na položky neaplikovali vlastnost flex nebo flex-grow, dělení prostoru pomocí justify-content zůstává v platnosti.

Možné hodnoty

Vlastnosti justify-content můžete předávat všechny hodnoty z jednotlivých obecných kategorií klíčových slov:

Základní

 • normal (výchozí)
  V CSS gridu i flexboxu bude odpovídat hodnotě start. Položky se tedy zarovnají na začátek osy, takže obvykle doleva.

Zbylý prostor

 • space-between
  Volné místo se rovnoměrně rozdělí mezi položky, přičemž první a poslední je zarovnaná s hranou kontejneru.
 • space-around
  Volné místo se rovnoměrně rozdělí mezi položky a polovina mezery mezi položkami se vloží mezi hrany kontejneru a první a poslední položku.
 • space-evenly
  Volné místo se rovnoměrně rozdělí mezi položky i mezi první a poslední položku a okraje kontejneru. Tato vlastnost není v kombinaci s flexboxem podporována v MSIE 11.
 • stretch
  Položky rozšíří své rozměry tak, aby v kontejneru nezbylo žádné volné místo. Pokud jsou položky menší než kontejner, jejich velikost se zvětší rovnoměrně (nikoliv proporcionálně), přičemž stále respektují omezení uložená vlastnostmi jako max-width/max-height. Tato hodnota není v kombinaci s flexboxem podporována v MSIE 11.

Poziční

 • center
  Položky se centrují doprostřed kontejneru. Ve flexboxu nepodporuje MSIE.
 • start
  Položky se zarovnají k hraně začátku kontejneru. Ve flexboxu nepodporuje MSIE.
 • end
  Položky se zarovnají k hraně konce kontejneru.
 • flex-start
  Chová se jako start, použitelné jen ve flexboxu.
 • flex-end
  Chová se jako end, použitelné jen ve flexboxu.
 • left
  Chová se jako start.
 • right
  Chová se jako end.

Hodnoty left, right, startend zatím nemají u této vlastnosti dobrou podporu v prohlížečích při použití ve flexboxu.

Zarovnání na účaří

 • first baseline
  Zarovnání na účaří prvního řádku. Pokud hodnotu v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako start.
 • last baseline
  Zarovnání na účaří posledního řádku. Pokud hodnotu v daném kontextu nelze použít, zarovná se jako end.
 • baseline
  Zkratka pro first baseline.

Toto v době psaní podporuje Chrome a Edge.

Pro přetečení

 • safe
  Pokud má položka v daném způsobu zarovnání přetéct z obou stran, bude zarovnání změněno takovým způsobem, aby byl vidět začátek položky, například tak, aby bylo možné přečíst začátek textu.
 • unsafe
  Vždy dostane přednost poziční zarovnání, bez ohledu na to, zda bude oříznutý obsah čitelný nebo ne.

Toto v době psaní podporuje jen Firefox.

Podpora v prohlížečích

V layoutech postavených na gridu je vlastnost u základních hodnot plně podporována, s výjimkou MSIE 11. Použitím nástroje Autoprefixer je ale možné to dohnat.

Ve flexboxových rozvrženích funguje justify-content dobře i v Internet Exploreru.

Více na CanIUse. caniuse.com/justify-content.