Martin Michálek Martin Michálek  – 10. 2. 2021

Vlastnost flex-basis určuje výchozí velikost prvku v rámci rozvržení postaveného na flexboxu.

CSS vlastnost flex-basis

flex-basis je jedna z vlastností flexboxu.

Je to velice podobné jako vlastnosti width nebo height, ale s tím, že velikost definovaná ve flex-basis má vždy přednost.

Doslovně se tato vlastnost definuje jako šířka nebo výška před rozdělením volného prostoru v kontejneru flexboxu.

Většinou určuje flex-basis výchozí šířku položky, tedy jako width. Alternativně výšku, pokud je směr rozvržení flexboxu svislý, například pomocí nastavení flex-direction:column.

Možné hodnoty:

 • auto (výchozí)
  Přebírá rozměr podle widthheight. Pokud ten je také auto, pak platí, že rozměr určuje obsah, tedy se použije dále uvedená hodnota content. Distribuce volného místa pomocí flex-growflex-shrink se pak bude týkat jen místa, které položky obsadily nad rámec svého obsahu – více rozebírám „relativní model“ pružnosti níže.
 • content
  Nastaví velikost na základě obsahu položky. Toto klíčové slovo zatím podporuje jen Firefox a Chrome. V mých CodePenech níže jsou vidět rozdíly mezi contentauto. Podobného efektu jako s  flex-basis:content dosáhnete nastavením flex-basis:auto a zároveň vlastností width/height také na hodnotu auto.
 • 0
  Nehledí se na rozměr obsahu. Distribuce volného místa pomocí flex-growflex-basis se bude týkat celé šířky položky – „absolutní model“ pružnosti.
 • Nastavení jakéhokoliv CSS rozměru, např. 20%, 100px, 15em… – toto je naštěstí nejčastější typ hodnoty, a tedy ne tak komplikované.

Firefox podporuje ještě další hodnoty – max-contentmin-content. O obou píšu v kontextu funkce minmax().

Mimochodem, dokumentační stránka MDN zmiňuje vtipnou historii nastavení flex-basis:auto. Původně znamenalo „vezmi rozměry z width/height“, pak bylo změněno na „vezmi rozměry z obsahu“, aby pak bylo znovu změněno na „vezmi rozměry z width/height“. Ale nevím, zda jste zrovna tohle chtěli vědět… mdn.io/flex-basis

Různé typy dělení volného prostoru

Zmínil jsem dva možné způsoby počítání zvětšování nebo zmenšování velikosti položky flexboxu. Je to důležité, takže to zde vysvětlím:

 • Relativní pružnost
  Pokud uvedeme flex-basis:auto, velikost boxu se počítá z obsahu a pak se teprve přičtou nebo odečtou faktory růstu (flex-grow) nebo smršťování (flex-shrink).
 • Absolutní pružnost
  Pokud uvedeme flex-basis:0, nezohlední se velikost textového nebo jiného obsahu. Růst nebo smršťování se vypočítává z celé šířky boxu.

Na horní části obrázku se pružnost počítá relativně k obsahu, takže se vezme šířka obsahu a k němu se po stranách připočte volný prostor odpovídající podílu.

Na dolní části je vidět absolutní pružnost – obsah se vůbec nebere v úvahu a podíl na celku se počítá z celé šířky elementu.

Standardní je samozřejmě relativní model pružnosti, ale je potřeba vědět, co nám způsobí flex-basis:0 nebo třeba nastavení vlastnosti flex na konkrétní číslo: flex:1.

Ukázky

Máme zde opět jednoduché HTML:

<div class="container">
 <p class="box box--one"><strong>Item 1 (styled)</strong></p>
 <p class="box box--two"><strong>Item 2</strong></p>
 <p class="box box--three"><strong>Item 3</strong></p> 
</div>

Kontejner je nastavený jako display:flex a pomocí přepínačů stylujeme první položku – .box--one.

Ukázky jsem připravil dvě – v jedné využívám vlastnost flex-basis samotnou a ve druhé zároveň s width.

Ukázka bez použití width

Jak zde můžete vidět, mezi hodnotami autocontent žádné rozdíly nejsou. Položky .box totiž nemají nastavené rozměry pomocí vlastností width či height.

U nastavení flex-basis:0 se použije nejmenší možný obsahový rozměr, což je v případě textu šířka nejdelšího slova.

Jakmile nastavíme rozměr (flex-basis:20%), chová se vlastnost stejně jako width.

Ukázka s použitím width

V druhém CodePenu jsme to zkomplikovali přidáním tohoto stylu:

.box--one {
 width: 50%;
}

Nejdříve se možná zkuste podle výše uvedeného zamyslet, co přesně se přidáním vlastnosti width změní. Tady je totiž potřeba si uvědomit důležitou věc, kterou už jsem zmiňoval – flex-basis je nadřazená vlastnost k width nebo height. Takže i když máme width nastavenu později, a měla by tudíž přebít flex-basis, nestane se tak.

Rozeberme si, proč a jak se to celé změnilo:

 • auto – má převzít hodnotu z width, což se tady stalo.
 • content – má vynutit šířku podle obsahu.
 • 0 – nejmenší obsahová šířka, přebíjí width.
 • 20% – konkrétní rozměr, opět přebíjí width.

Vlastnost flex-basis a width/height

Z již uvedeného leccos vyplývá, ale myslím, že nebude od věci si přehledně připomenout, jak se liší nastavování rozměrů pomocí flex-basis od nastavování rozměrů s použitím widthheight.

1) Vlastnost flex-basis má přednost

Platí, že při použití obou metod nastavení výšky nebo šířky dostane hodnota ve flex-basis přednost, bez ohledu na pořadí uvedení. Zkuste si to případně v ukázce.

2) Vlastnost flex-basis je obousměrná

Lze ji použít jak pro výšku, tak pro šířku. Vždy podle směru layoutu a ten určuje nejčastěji vlastnost flex-direction.

3) Vlastnost flex-basis se nezmenší pod minimální velikost obsahu

Na rozdíl od widthheight nemůže být flex-basis menší než minimální šířka obsahu, což je například u textu šířka nejdelšího slova.

4) Minimální a maximální velikost platí

Pokud byste chtěli omezit velikost prvku minimem nebo maximem, můžete využít vlastností min-width/heightmax-width/height.

Toto platí právě proto, že:

 • rozměry prvku ve flexboxu se berou z flex-basis,
 • pokud to není definováno, pak se berou z width/height,
 • pokud ani jedno není definováno, pak se berou z obsahu.

Kouzelná formulka tedy zní následovně:

flex-basis > width/height > obsah

flex-basis má přednost před width/height a ty mají přednost před obsahem.

Používejte vlastnost flex

Obecně navíc platí, že vlastnost flex je zase lepší než flex-basis – a to je lepší než width/height.

Vlastnost flex-basis totiž zvládne jak výšku, tak šířku, což se při změně směru rozvržení může hodit.

Vlastnost flex je ještě praktičtější, protože má chytře vymyšlené výchozí hodnoty a zároveň pomocí ní můžete definovat další důležité vlastnosti – smršťování pomocí flex-shrink nebo rozpínání pomocí flex-grow.

Podpora v prohlížečích

Základní podpora pro flex-basis je v prohlížečích výborná. Výjimku si nárokuje jen Internet Explorer, který při jiném nastavení než flex-basis:auto počítá velikost prvku podle způsobu počítání rozměru boxu („box model“) v režimu content-box, což je výchozí hodnota počítající jen se samotným obsahem a bez vlastností hodnot okrajů.

Související: box-sizing:content-box a další hodnoty pro změnu počítání šířky boxů

No a pak tady máme klíčové slovo content. Stejně jako klíčová slova max-contentmin-content je zatím nepodporuje Safari, ale v únoru 2022 to vypadá, že je ohlášena podpora v další verzi.

Více najdete na CanIUse.com.