Martin Michálek Martin Michálek  – 29. 7. 2019

Vlastnosti grid-template-rowsgrid-template-columns slouží k nastavení explicitní (tedy námi výslovně definované) mřížky v CSS gridu.

Vlastnosti grid-template-rows a grid-template-columns

Vlastnosti grid-template-rowsgrid-template-columns jsou součástí CSS gridu.

Jednoduchý příklad

Vezměme toto HTML:

<div class="container">
 <p class="column">1</p>
 <p class="column">2</p>
 <p class="column">3</p>
 <p class="column">4</p>
</div>

Pokud bychom chtěli zajistit rozvržení do mřížky 4 × 4, použijeme následující CSS kód:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 50% 50%;
 grid-template-rows: auto auto;
}

Vysvětleme:

 • display:grid – „zapíná“ mřížkové zobrazení.
 • grid-template-columns:50% 50% – definuje dva sloupečky mřížky. Každý bude zabírat polovinu šířky rodičovského kontejneru.
 • grid-template-rows:auto auto – definuje dva řádky mřížky. Hodnota auto říká, že se výška každého z nich počítá automaticky podle výšky obsahu.

Použití grid-template-columns a grid-template-rows

Poznámka k hodnotě auto v definici řádků: Grid sjednocuje výšky položek v každém z nich, takže když změníme výšku jedné položky, její kolegyně se přizpůsobí.

<div class="container">
 <p class="column">1</p>
 <p class="column">2</p>
 <p class="column">3</p>
 <p class="column">4<br>hi!</p>
</div>

Použití grid-template-columns a grid-template-rows - vyšší buňka

Co když je položek více, než definuje grid? (Implicitní vs. explicitní mřížka)

Teď se stane nepěkná věc – zákeřný frontendový kodér do HTML přidá pátou položku:

<div class="container">
 <p class="column">1</p>
 <p class="column">2</p>
 <p class="column">3</p>
 <p class="column">4</p>
 <p class="column">5</p>
</div>

Jak bude vypadat pátá položka zobrazená v gridu 2 × 2? V tomto případě stejně jako předchozí čtyři.

Algoritmus gridu jí přidělí 50% šířku a automatickou výšku.

Jiná by byla situace, pokud bychom změnili definici výšky položek gridu:

.container {
 grid-template-rows: 2rem 2rem; 
}

Pátá položka zde pak nemá definovanou výšku a musí použít nějakou výchozí, v tomto případě opět auto.

Použití grid-template-columns a grid-template-rows - přidání páté buňky

Rozměry položek vložených nad rámec počtu položek definovaných explicitním gridem, tedy vlastnostmi grid-template-rowsgrid-template-columns, je možné určit vlastnostmi grid-auto-columnsgrid-auto-rows, které definují implicitní grid.

Další možnosti zápisu gridu

Hodnoty v následující tabulce je možné aplikovat jak na vlastnost grid-template-columns, tak na její sestru grid-template-rows, tedy na sloupce i řádky layoutu.

Možnost Ukázka hodnoty
Bez explicitního gridu none
Kombinace jednotek 150px auto 1fr 1fr
Pojmenovávání linek [first] 150px [second] 1fr [end]
Opakování repeat(12, 1fr)
Masonry masonry

Další řadu možností nabízí funkce minmax() a související hodnoty pro nastavení šířky podle obsahu, jako je min-content, max-content nebo fit-content.

Pojďme se ale podívat na možnosti hodnot z tabulky.

Bez explicitního gridu

Hodnota none tvoří výchozí stav:

.container {
 grid-template-columns: none;
}

Občas se ale může hodit použít ji i ve vlastním kódu, například když rušíme explicitní grid. Pokud to provedeme, platí pravidla pro implicitní, tedy nepřímo vyjádřenou mřížku – grid-auto-columnsgrid-auto-rows.

Kombinace jednotek a jednotka fr

V gridu je možné pro definici řádků a sloupečků používat všechny možné jednotky, které už pro rozvržení v CSS používáte.

Je tady ale ještě jednotka fr. Jde o fraction unit a dá se o ní mluvit jako o podílu na zbytku.

Zápis může vypadat například takto:

.container {
 grid-template-columns: 150px 1fr 1fr 150px;
}

1fr je v chování velice podobné číslu 1, které používáte ve vlastnosti flex u flexboxu.

Pojmenovávání linek

Pojmenovávání linek se může hodit pro použití ve vlastnostech, které definují umístění prvků v gridu, jako je grid-column, grid-row nebo grid-area.

Každý sloupec nebo řádka je v gridu definovaná dvěma linkami.

Sloupce a řádky mřížky je možné si představit jako sloupce a řádky v tabulce. Linky jsou rámečky kolem buněk tabulky.

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: [first-col] 50% [second-col] 50% [last-col];
 grid-template-rows: [first-row] auto [second-row] auto [last-row]; 
}

V ukázce je tedy první položka gridu umístěná vodorovně na pozici mezi first-colsecond-col. Svisle pak mezi first-rowsecond-row.

Použití grid-template-columns a grid-template-rows - definování linek

Opakování

U složitějších mřížek by bylo nepříjemné zapisovat řadu stejných hodnot do řádky. Vezměme například dvanáctisloupcovou mřížku:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr 1fr;
}

Proto je tady funkce repeat(), která opakování zamezuje:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: repeat(6, 1fr);
}

Zápisem repeat(6, 1fr) říkáme: „Napiš šestkrát po sobě hodnotu 1fr.“

Masonry, zděné rozvržení

Hodnota masonry je specifická, protože by v budoucnu měla zařídit nativní masonry (nebo zděný) layout.

Toto ale na konci února 2022 zatím podporuje jen prohlížeč Firefox v případě nastavení volby uživatelem.

Podpora v prohlížečích

Internet Explorer 11 vlastnosti grid-template-rows/-columns nepodporuje. Namísto grid-template-columns používá vlastnost -ms-grid-columns a místo grid-template-rows pak -ms-grid-rows. Toto se dá naštěstí obejít pomocí nástroje Autoprefixer.

Explorer, tento stařičký, ale občas ještě používaný prohlížeč, také nezvládá automatické umísťování položek do mřížky. I to je možné alespoň částečně vyřešit pomocí Autoprefixeru.

V moderních prohlížečích nebudete mít s podporou problém.