Tomáš Smetka, Pobo Page Builder  – 17. 12. 2019

Tomáš SmetkaPilulka.cz vám v dnešním textu představí end-to-end testování s Cypress.js.

End-to-end (E2E) testy provádějí ověření kompletních procesů v aplikaci. U webových aplikací jde o test prováděný automaticky, ale očima uživatele, ověřující celou škálu možných problémů na frontendu i backendu.

Pojďme si říct něco o automatickém testování webové aplikace pomocí napsaných scénářů s použitím knihovny Cypress.js.

V článku si ukážeme testy na viditelnost bloků, zpracování formuláře a test ajaxového požadavku.

Nejprve ale čtyři důvody, proč na frontendu psát testy:

 1. Funkční kontrola komponent webu nebo aplikace. Testy umožňují reálné testování jako od uživatele.
 2. Stabilnější vývoj. Testy se pouští automaticky, není potřeba ztrácet čas nad „manuálním klikáním“.
 3. Respektování TDD (test-driven development).
 4. Dlouhodobě udržitelný, škálovatelný vývoj frontendové části.

Proč jsme vybrali Cypress?

Psaní testů se Cypress.js není nijak náročné. Syntaxe je podobná jQuery, takže osloví širokou škálu možných uživatelů. Cypress má strmou křivkou učení a psaní testů v něm vás bude bavit.

Připravili jsme pro vás zkušební repozitář. Máte dvě možnosti - stáhnout si jej a prohlížet během čtení článku nebo si vytvořit vlastní pomocí následujícího tutoriálu.

github.com/smety/cypress-example

Instalace Cypress.js

Předpokládáme, že máme zprovozněný ekosystém kolem NPM. Vytvoříme si nový adresář (např. cypress-test) a inicializujeme projekt pomocí npm init.

Nainstalujeme si Cypress.js:

npm install cypress

Testy už teď můžeme pustit. Nejjednodušší to bude pomocí utility NPX, která se umí podívat do složky node_modules a my tedy nemusíme uvádět celou cestu:

npx cypress open

Do příkazové řádky bychom měli dostat poslušné hlášení podobné tomuto:

It looks like this is your first time using Cypress: 3.8.0
 ✔ Verified Cypress! …/Library/Caches/Cypress/3.8.0/Cypress.app
.app
Opening Cypress…

A hned poté by se nám měla spustit aplikace:

Při prvním spuštění nám Cypress nabídne dobře použitelné rozhraní a k tomu spoustu příkladů k vyzkoušení.

Více k instalaci a spuštění je v dokumentaci Cypressu.

V kořenovém adresáři se nám vytvořil adresář cypress/, obsahující demo testy a pluginy.

Ukázkové testy

Teď pojďme vyzkoušet Cypress, a to hned třikrát. Otestujeme viditelnost obsahu, odeslání formuláře a nakonec Ajaxový požadavek.

Test na viditelnost

V kořenové složce si vytvoříme soubor index.html.

Jako první budeme testovat viditelnost bloku. Jako příklad poslouží jednoduché zobrazení skrze <details>. HTML bude vypadat následovně:

<details>
 <summary data-cy="details-trigger">Open summary</summary>
 <div data-cy="details-content">Summary content</div>
</details>

Ve složce cypress/integration/test založíme soubor demo.spec.js a tam si vložíme následující scénář:

context('Demo', () => {
 it('Test details', () => {
  cy.visit('index.html')
  cy.get('[data-cy=details-trigger]').click()
  cy.get('[data-cy=details-content]').should('be.visible')
  cy.get('[data-cy=details-trigger]').click()
  cy.get('[data-cy=details-content]').should('not.be.visible')
 })
})

Z kódu je asi zhruba jasné, jak test probíhá:

 1. Cypress navštíví index.html,
 2. klikne na <summary>,
 3. provede kontrolu viditelnosti obsahu,
 4. poté opět klikne na <summary>,
 5. provede kontrolu, zda se obsah nezobrazuje.

OK? Pojďme teď spustit test. Ve zkušebním repozitáři to je možné udělat z příkazové řádky:

 1. Spustíme server npm run dev:server
 2. Spustíme testy npm run cy:open (test proběhne v browseru) nebo npm run cy:run (test proběhne na příkazové řádce – CLI)

Pokud raději klikáte, testy si pustíte tlačítkem „Run all specs“ v rozhraní Cypressu. Takhle nějak by to mělo dopadnout:

Podobným způsobem můžeme kontrolovat taby, modální okna či různé tooltipy. Důležité je ale věnovat pozornost konfiguraci. Například v situaci, kdy jsou v projektu použité animace, je třeba to zohlednit.

Z příkladu je snad vidět, že syntaxe podobná jQuery není nijak složitá a kód je čitelný.

Test na formuláře

Druhý test si ukážeme na formulářích. Do index.html přidáme jednoduchý formulář se jménem, příjmením a odesílacím tlačítkem:

<form method="get" data-cy="form">
 <table>
  <tr>
   <td>Name</td>
   <td><input type="text" name="name" required data-cy="form-name" /></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>Surname</td>
   <td>
    <input type="text" name="surname" required data-cy="form-surname" />
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td></td>
   <td><input type="submit" value="Submit" /></td>
  </tr>
 </table>
</form>

Po úspěšném odeslání budeme očekávat, že dojde prohlížečem k přesměrování např. na url name=Tomas&surname=Smetka.

Ve form.spec.js si tedy napíšeme následující test:

it("Test form", () => {
 cy.visit("index.html");
 cy.get("[data-cy=form-name]").type("Tomas");
 cy.get("[data-cy=form-surname]").type("Smetka");
 cy.get("[data-cy=form]").submit();
 cy.url().should("include", "name=Tomas&surname=Smetka");
});

Co se zde bude dít?

 1. Cypress.js opět navštíví index.html,
 2. do pole pro jméno vloží Tomas a pro příjmení vloží Smetka,
 3. formulář odešle a provede kontrolu, zda se v GET parametru nachází řetězec name=Tomas&surname=Smetka.

Spousta formulářů je dnes posíláno metodou POST. U těchto formulářů je potřeba kontrolovat po odeslání např. viditelnost informačních hlášek, popřípadě URL, na kterou je uživatel přesměrován.

Test AJAX požadavků

V moderních aplikací narazíme na spousty ajaxových požadavků. Ty budeme také chtít testovat.

Zde už budeme pracovat s ukázkovým repozitářem. github.com/smety/cypress-example

Stáhněte si jej, nebo naklonujte přes git a nainstalujte (npm install). Spustěte server (npm run dev:server).

V souboru index.html máme ukázkový ajaxový fetch:

document.getElementById("js-fetch-data").addEventListener("click", function(e) {
 e.preventDefault();

 fetch("example.json")
  .then(function() {
   document.getElementById("js-fetch-alert").style.display = "block";
  })
  .catch(function(error) {
   console.warn(error);
  });
});

Fetch si zavoláme po kliknutí na odkaz:

<a href="#" id="js-fetch-data" data-cy="ajax-fetch-data">Click me</a>

Samotný test bude vypadat následovně:

it("Test ajax", () => {
 cy.server();
 cy.visit("index.html");
 cy.fixture("example.json").as("exampleJSON");
 cy.get("[data-cy=ajax-fetch-data]").click();
 cy.route("GET", "/", "@exampleJSON");
 cy.get("[data-cy=ajax-fetch-alert]").should("be.visible");
});

Cypress otestuje AJAX a zkontroluje zobrazení hlášky po úspěšném dokončení požadavku.

V ukázce si všimněte, že testy můžeme spouštět dvojím způsobem:

 • V prohlížeči: npm run cy:open
 • Na příkazové řádce (CLI): npm run cy:run

Ten druhý způsob spouštění se samozřejmě hodí pro různé automatizované testy v různých fázích vývoje aplikace.

Ukázali jsme si 3 testy, které stačí pro základní pokrytí běžných potřeb.

Před psaním doporučuji přečíst best practices a obecně dokumentaci Cypressu.

Konfigurace

Ještě si projděme konfiguraci, kterou vám doporučujeme v ukázce na Githubu. Mrkněte se do souboru cypress.json:

{
 "baseUrl": "http://localhost:8022/",
 "watchForFileChanges": true,
 "viewportWidth": 1220,
 "viewportHeight": 1250,
 "waitForAnimations": true,
 "animationDistanceThreshold": 20,
 "defaultCommandTimeout": 6000,
 "execTimeout": 60000,
 "pageLoadTimeout": 60000,
 "requestTimeout": 15000,
 "responseTimeout": 30000,
 "video": false,
 "failOnStatusCode": false
}

Vysvětleme:

 • baseUrl – hlavní URL našeho projektu. Upravte podle toho, kde vám to běží.
 • watchForFileChanges – zda spouštět testy hned po změnách souborů.
 • viewportWidth – šířka testovacího viewportu. Výchozí je 1000 pixelů.
 • viewportHeight – šířka testovacího viewportu. Výchozí je 600 pixelů.
 • waitForAnimations – má test čekat na dokončení animace?
 • animationDistanceThreshold – počet pixelů, o které se musí prvek posunout, aby byl považován za animovaný.
 • defaultCommandTimeout – za kolik milisekund se prováděný příkaz považuje za už vypršený.
 • execTimeout – za jak dlouho se považuje za vypršený příkaz cy.exec().
 • pageLoadTimeout – jak dlouho mají příkazy čekat na událost Load.
 • requestTimeout – jak dlouho mají příkazy čekat na XHR dotaz.
 • responseTimeout – jak dlouho mají příkazy čekat na odpověď ze serveru.
 • video – má se snímat video testu?
 • failOnStatusCode – zda vracet chybu při odpovědi jiné než jsou ty začínající 2xx nebo 3xx.

Konfigurace se bude lišit projekt od projektu a v závislosti na požadavků (zpoždění u animací, velikost viewportů, …. ).

Celou dokumentaci nalezneme na oficiálních stránkách.

A ještě jeden odkaz na repozitář s ukázkou: github.com/smety/cypress-example.

Komentáře

Novinka
Nyní je možné přidávat komentáře.
Pro přidání názoru se prosím
přihlaste nebo si zřiďte účet.