Martin Michálek Martin Michálek  – 5. 5. 2022

Tímto textem v příručce doplňuji mezery, které mám na Vzhůru dolů v oblasti pokrytí základů CSS.

Při rešerši jsem si všiml, že takto komplexně se selektory snad žádný český text nezabývá. Tož tady jeden máte.

Jasně, cílím zde především na začátečníky, ale myslím, že osvěžit si tohle téma neuškodí ani pokročilým. Pojďme se nejprve podívat na tabulkové shrnutí toho nejdůležitějšího, co v článku najdete.

Nejdůležitější selektory

Selektory vybírají určitou skupinu prvků v DOMu a dovolí ji stylovat.

Selektor Zápis
Třída .class
Prvek tag
Identifikátor #id
Atribut [attr]
Všechno *

Nejdůležitější kombinátory

Kombinátory spojují jednoduché selektory do složitějších skupin a umožňují, aby stylování platilo jen za určitých podmínek.

Kombinátor Zápis
Potomek A B
Dítě A > B
Následujícího sourozence A + B
Pozdějšího sourozence A ~ B

V článku zcela úmyslně neuvádím pseudotřídy, které mezi selektory v CSS bezpochyby patří. Ale pořád to tady chci udržet v rozsahu článku, nikoliv knížky.

Selektory prvků

Tyto selektory vybírají prvky z DOMu podle názvu HTML značky.

Selektor typu – tag

Obsahuje název prvku HTML a představuje instanci tohoto typu prvku ve stromu dokumentu.

Příklady:

 • h1 – představuje všechny elementy <h1> v dokumentu.
 • li span – vybírá všechny prvky <span> zanořené v prvku <li>.

Univerzální selektor – *

Speciální varianta selektoru typu, který reprezentuje prvek libovolného typu.

Příklady:

 • * – představuje všechny elementy v dokumentu.
 • body * .box – představuje prvek s třídou .box, který je v zanoření druhé úrovně v prvku <body>.

Selektory atributů

Selektory, které vybírají prvky podle atributů – jejich existence, shody s jejich celou hodnotou nebo s částí hodnoty.

Selektor třídy – .className

Jeden z nejznámějších a asi rovnou nejužitečnější selektor, který vybírá prvky podle třídy.

Představuje prvky patřící do třídy identifikované pomocí atributu class v HTML.

Příklad:

<div class="box">
 <p class="a"><span class="a"></span></p>
 <p class="b"><span class="a"></span></p>
 <p class="c"><span class="a"></span></p>
</div>

Selektor .a vybere jak <p class="a">, tak všechny <span class="a">.

Další příklady:

 • .heading – všechny prvky, které mají atribut class nastavený na heading.
 • h1.heading – všechny prvky <h1>, které mají třídu heading.
 • h1.heading.heading-large – všechny prvky <h1>, které mají třídu heading a zároveň heading-large.

Možná jste si všimli, že zápis .heading je ekvivalentní zápisu vlnovkového selektoru atributu (tj. [class~=heading]).

Na selektorech třídy je dnes postaveno skoro celé stylování webů, vzpomeňme například metodiky OOCSS, BEM, ale i novější utility CSS.

Selektor ID – #id

Selektor ID představuje instanci prvku s identifikátorem, který odpovídá hodnotě v atributu id.

Příklad:

<div class="box">
 <p class="a"><span class="a" id="first"></span></p>
 <p class="b"><span class="a"></span></p>
 <p class="c"><span class="a"></span></p>
</div>

Selektor .a#first vybere jen <span class="a" id="first">.

V HTML dokumentech je možné, aby jednomu ID selektoru odpovídalo více prvků, je to tak v pořádku z pohledu CSS selektoru, nikoliv ale samozřejmě z pohledu HTML sémantiky nebo přístupnosti.

Selektory přítomnosti a hodnoty atributů – [attr]

Vybíráme, zda na prvku HTML existuje atribut nebo detekujeme jeho hodnotu.

Toto jsou selektory, které hledají existenci atributu nebo jeho konkrétní hodnotu na HTML prvku.

Typy selektorů atributů:

Selektor Vysvětlení
h1[title] Prvek <h1>, který má atribut title s jakoukoliv hodnotou.
h1[title=Ahoj] Atributový selektor přesného obsahu. Prvek <h1>, který má atribut title v hodnotě přesně Ahoj.
h1[title~=Ahoj] Vlnovkový atributový selektor shody jedné hodnoty. Prvek <h1>, u něhož atribut title alespoň v jedné hodnotě obsahuje řetězec Ahoj. Hodnoty pro potřeby selektory oddělují mezerami, takže <h1 title="Ahoj světe"> selektor splňuje.
h1[title|=Ahoj] Selektor shody prefixu. Toto je zvláštní. Vybraná hodnota musí být buď přesně Ahoj, nebo začínat Ahoj bezprostředně následovaná znakem -. Dává to smysl asi jen v případě výběru jazykových kódů. Např. [hreflang|="en"] odpovídá řetězcům en i en-US.

Selektory podřetězců atributů – [attr^=]

Zvolíme prvky podle shody s částí hodnoty atributu. Jde o selektory pro hledání podřetězců v hodnotě atributu.

Typy atributových selektorů podřetězců:

Selektor Vysvětlení
h1[title^=Ahoj] Atributový selektor se stříškou reprezentuje prvek <h1> s atributem title, jehož hodnota začíná Ahoj.
h1[title$=Ahoj] Atributový selektor s dolarem reprezentuje prvek <h1> s atributem title, jehož hodnota končí Ahoj.
h1[title*=Ahoj] Atributový selektor s hvězdičkou reprezentuje prvek <h1> s atributem title, jehož hodnota obsahuje Ahoj.

Ve všech případech selektorů podřetězců platí, že pokud by hodnota byla prázdný řetězec, pak selektor nepředstavuje nic. Prostě se selektorem daný prvek nevybere.

Přepínač case-insensitivity [ i]

Díky tomuto novému přepínači můžeme vypnout citlivost na rozlišování malých a velkých písmen.

Standardně totiž selektory pro HTML malá a velká písmena rozlišují.

Identifikátor i znamená „insensitive“ tedy nerozlišování velkých a malých písmen v selektoru.

Příklady:

 • h1[title=Ahoj] – vybere prvky <h1> s atributem title v hodnotě Ahoj, ale nikoliv už ahoj.
 • h1[title=Ahoj i] – vybere prvky <h1> s atributem title v hodnotě Ahoj a také ahoj.

Mimochodem, i tenhle relativně nový přepínač podporují všechny moderní prohlížeče. Viz CanIUse.com.

Podívejte se na demo od čtenáře Lukáše Chylíka.

Identifikátor s před uzavírací závorkou (]) značí „sensitive“, tedy citlivost na rozlišování velkých a malých písmen. Podporuje to nyní jen Firefox, ale vlastně s] v HTML není potřeba, protože jen kopíruje výchozí stav v prohlížečích.

Kombinátory

Kombinátory jsou speciální znaky, které umožňují kombinovat jednoduché selektory do složitějších a rozšiřovat platnost selektoru jen za splnění podmínek, jako je například vnoření prvku do určitého rodiče v DOMu.

Kombinátor potomka – A B

Kombinátor s bílým znakem odděluje dva selektory (A B) a vybírá potomka (B), který je zanořený do určitého prvku A.

Selektor ve tvaru A B představuje prvek B, který je libovolným potomkem nějakého předka prvku A.

Příklad:

<div class="box">
 <p class="a"><span class="a"></span></p>
 <p class="b"><span class="a"></span></p>
 <p class="c"><span class="a"></span></p>
</div>   

Selektor .box .a vybere prvek <p class="a"> a také všechny prvky <span class="a">.

Další příklady:

 • .heading span – všechny prvky <span>, které jsou potomkem prvků s třídou heading.
 • h1 em – všechny prvky <em>, které jsou potomkem prvku <h1>.
 • h1 * em – všechny prvky <em>, které jsou potomkem ve druhém a vyšším zanoření uvnitř prvku <h1>.

Kombinátor dítěte A > B

Kombinátor se znaménkem větší než (A > B) vybírá prvek B, který je přímým potomkem prvku A.

Tedy zatímco A B vybere B v jakékoliv úrovni zanoření uvnitř A, pak A > B vybírá jen ty B, které jsou přímými potomky A, tedy jeho „dětmi“.

Vezměme příklad:

<div class="box">
 <p class="a"><span class="a"></span></p>
 <p class="b"><span class="a"></span></p>
 <p class="c"><span class="a"></span></p>
</div>   

Selektor .box > .a vybere jen prvek <p class="a">.

Další příklady:

 • .heading > span – všechny prvky <span>, které jsou přímým potomkem prvků s třídou heading.
 • h1 > em – všechny prvky <em>, které jsou přímým potomkem prvku <h1>.
 • .box ol > li p – všechny prvky <p>, které jsou potomkem <li>, přičemž <li> musí být přímým potomkem <ol> a potomkem libovolné úrovně v prvku s třídou .box.

Mezera kolem kombinátoru dítěte je volitelná. h1 > emh1>em je totožné. Pro lepší čitelnost zápisu se upřednostňuje zápis s mezerami.

Kombinátor vedlejšího sourozence A + B

Kombinátor s plus (A + B) vybírá prvek B, který je vedlejším sourozencem A.

Prvky reprezentované oběma selektory mají ve stromu dokumentu stejného rodiče a prvek reprezentovaný prvním (A) bezprostředně předchází prvku reprezentovanému druhým (B).

Máme zde příklad:

<div class="box">
 <p class="a"><span class="a"></span></p>
 <p class="b"><span class="a"></span></p>
 <p class="c"><span class="a"></span></p>
</div>   

Selektor .a + p vybere jen prvek <p class="b">.

Další příklady:

 • h1 + p – prvek <p>, který bezprostředně následuje za každým <h1>.
 • h1.heading + h2 – prvek <h2>, který bezprostředně následuje po za každým <h1> s třídou heading.

Mezery jsou opět volitelné. h1 + p je totéž jako h1+p, ale upřednostňujte tu první.

Kombinátor pozdějšího sourozence – A ~ B

Kombinátor s vlnovkou (A ~ B) vybírá prvek B, který je vedlejším sourozencem A, ale zároveň jej přímo nenásleduje.

Oba prvky mají stejného rodiče. Rozdíl oproti A + B je u vlnovkového kombinátoru v tom, že prvky nutně nemusí být vedle sebe.

Zpět k příkladu:

<div class="box">
 <p class="a"><span class="a"></span></p>
 <p class="b"><span class="a"></span></p>
 <p class="c"><span class="a"></span></p>
</div>   

Selektor .a ~ p vybere prvky <p class="b"><p class="c">.

Další příklady:

 • h1 ~ p – všechny prvky <p>, které mají stejného rodiče jako <h1>.
 • h1.heading ~ h2 – všechny prvky <h2>, které mají stejného rodiče jako <h1> s třídou heading.

Mezery v selektoru jsou opět volitelné.

Podpora v prohlížečích

Všechny CSS selektory, které zde zmiňuji, jsou plně podporované ve všech prohlížečích, včetně MSIE. Jedinou výjimkou je přepínač citlivosti na velikost písmen ([title=Ahoj s]), který už v tomto starém prohlížeči nerozchodíte.

Je zde ale jedna skupina selektorů, zmíněná ve specifikaci Selectors Level 4, která podporu nemá.

Selektory sloupců – A || B

A || B – sloupcový kombinátor. Vybírá prvek A patřící ke sloupci B. Viz např. v tabulkách col.selected || td.

Bylo by užitečné takový selektor mít, ale zatím to žádný prohlížeč nepodporuje, stejně jako podobně zaměřené pseudotřídy :nth-col():nth-last-col().

V pokračování tohoto textu se zaměřím na pseudotřídy v CSS, které jsou vlastně jen trošku zvláštní selektory.