Martin Michálek Martin Michálek  – 1. 10. 2021

V CSS často pracujeme s rozměry v určitém směru. Občas se ale může stát, hlavně při práci s cizokrajnými jazyky, že typografii nebo layout potřebujeme sázet v jiných směrech než zleva doprava jako naši mateřštinu.

Logické vlastnosti a rozměry (podle specifikace „CSS Logical Properties and Values”) vznikly jako alternativa k fyzickým vlastnostem a rozměrům.

Například namísto fyzického margin-left:1rem napíšete margin-inline-start:1rem. Bude to pak univerzální pro češtinu, arabštinu i japonštinu. Pokaždé se totiž vnější okraj vykreslí na jiné straně.

V CSS to je relativní novinka, ale má to vcelku dobrou podporu v prohlížečích.

Bude to pro vás naprosto zásadní, pokud pracujete s různými jazyky. Vám ostatním Logical Properties pomohou spíše drobně, např. v tom že zde máme nové užitečné zkratky vlastností jako margin-inlinepadding-block.

Všechno se ale dozvíte v článku, pojďme to teď rozebrat dopodobrona.

Příklad s arabštinou

Arabština má, jak známo, opačný tok textu než evropské jazyky – čte se zprava doleva.

Vezměme, že máme jednoduchý příklad, který vidíte na obrázku. Nadpis, obrázek a text, který jej obtéká. Na polovině stránky je to česky, na polovině arabsky.

Arabská polovina textu je v HTML označená atributem s hodnotou dir="rtl". To znamená, že v tomto místě má tok dokumentu směr zprava doleva. (rtl jako „Right To Left“).

To by ale na rozvržení nemělo žádný dopad, pokud bychom použili klasické fyzické hodnoty jako float:left nebo margin-right:1rem.

My ovšem pro sazbu textu a vložení obrázku sáhneme po logických vlastnostech a hodnotách:

.column img {
 float: inline-start;
 margin-inline-end: 1rem;
 margin-block-end: 1rem; 
}

Vysvětlím to více:

 • float:inline-start znamená, že obrázek bude plout k začátku inline (řádkové) osy. V češtině by to tedy bylo doleva (hodnota left), v arabštině doprava (hodnota right).
 • margin-inline-end:1rem přidá vnější okraj na konec blokové osy (příčnou k řádkové). V češtině by to odpovídalo margin-right:1rem, v arabštině margin-left:1rem.
 • margin-block-end:1rem je podobný případ, jen v tomto případě pro oba jazyky stejný. Odpovídá margin-bottom:1rem. Například ale v japonštině, sázené shora dolů by se měnily obě osy, řádková i bloková.

Užitečné zkratky vlastností

Až budete zkoumat přiložený CodePen, pravděpodobně vás v něm zaujme tato deklarace:

body {
 margin-inline: 2rem;
}

Jde o zkratku pro tuto deklaraci:

body {
 margin-left: 2rem;
 margin-right: 2rem;
}

A podobně fungují zkratky pro blokový směr a další vlastnosti jako je padding.

Proč to tak zdůrazňuji? Definice rozměrů v jednom směru je věc, která nám v CSS chyběla a která je díky CSS Logical Properties nyní možná. Drobnost, ale pomůže. I těm, kteří nesázejí dokumenty v arabštině nebo japonštině.

Podívejte se na CodePen k tomuto příkladu. Jen pozor, logické hodnoty ve vlastnosti float mě v době psaní fungovaly ve Firefoxu, ale ne v Chrome a Safari.

Směr blokový a řádkový

Pro podrobnější pochopení logických vlastností a hodnot v CSS je potřeba uvědomit si, že vycházejí z obecné vlastnosti CSS - dvou směrů: blokového řádkového.

 • Řádková osa (inline) je směr sázení textu pořádcích.
 • Bloková osa (block) zase ve směru protilehlém.

Asi si to umíte představit podle vlastnosti display, která má hodnoty inlineblock.

Možná není úplně jasné, proč se nepoužívají hodnoty z reálného světa – osa horizontální a osa vertikální, případně vodorovná a příčná? Důvod je v obecnosti.

Pokud od CSS chceme, aby umělo pracovat s různými světovými jazyky, je nutné, aby se umělo vyjadřovat v obecných pojmech, nikoliv v pojmech které reflektují například jen jazyky vycházející z latiny.

Směr toku dokumentu versus směr layoutu

Pojmy jako řádková osa a bloková osa můžete znát z nových layoutový modulů jako je grid. Směr toku dokumentu je ale něco jiného než směr layoutu.

Díky tomu, že je CSS stále obecnější, mohou některé pojmy splývat a zaměňovat se.

Já sám jsem se napálil právě u řádkové a blokové osy, když jsem se domníval, že je možné změnit osu toku dokumentu pro konkrétní komponenty změnou toku layoutu:

/* Změní to směr toku dokumentu? */
.container {
 flex-direction: column;
}

Ale prdlajs. Takhle to nefunguje. To, co změní vlastnost flex-direction nebo třeba grid-auto-flow je směr rozvržení, nikoliv směr toku dokumentu.

Směr toku dokumentu mění pouze tyto vlastnosti:

 • writing-mode – určuje tok dokumentu na blokové úrovni. Možnosti hodnot jsou třeba horizontal-tb nebo vertical-rl.
 • direction – (nebo atribut dir v HTML) určí směr sázení na inline ose. Možnosti ltr nebo rtl.
 • text-orientation – mění orientaci textu sázeného svisle.

V praxi se to pak projevuje následovně: Vezměme, že máme flexový kontejner a v něm několik položek. Každá z nich má tuto deklaraci:

.container p {
 margin: 0.25rem;
 padding: 0.5rem;
 border: 5px dotted black;
 padding-block: 2rem;
 border-block-color: LimeGreen;
}

Ano, manipulujeme tady s vlastnostmi prvku na blokové osy, tedy v případě sázení v češtině na výšku. Prvek má vyšší vnitřní okraj (padding-block:2rem) a zelenou barvu rámečku border-block-color:LimeGreen.

V případě, že směr rozvržení změníme z vodorovného (flex-direction:row) na svislý (flex-direction:column), zelené okraje položek zůstávají umístěné ve svislém směru.

Změnil se směr layoutu, ale ne směr toku dokumentu.

Pozice blokových vlastností se mění až se směrem toku dokumentu, tedy zapojením deklarace writing-mode:vertical-rl.

Podívejte se na to v CodePenu.

Podobné to bude u vlastnosti grid-auto-flow, která dokáže změnit směr rozvržení v gridu.

Konkrétní logické vlastnosti a hodnoty

V další části textu už následuje jen výčet nových logických vlastností a hodnot, které jsou adekvátní fyzickým vlastnostem.

Než je začnete používat, dobře si to otestujte v různých prohlížečích.

Box model

Pro box model máme hezký obrázek s porovnáním fyzických a logických variant:

Logická výška a šířka:

Logicky Fyzicky
block-size height
inline-size width
min-block-size min-height
min-inline-size min-width
max-block-size max-height
max-inline-size max-width

Logické vnitřní okraje:

Logicky Fyzicky
padding-block-start padding-top
padding-block-end padding-bottom
padding-inline-start padding-left
padding-inline-end padding-right
padding-block padding-top & padding-bottom
padding-inline padding-left & padding-right

Logické vnější okraje:

Logicky Fyzicky
margin-block-start margin-top
margin-block-end margin-bottom
margin-inline-start margin-left
margin-inline-end margin-right
margin-block margin-top & margin-bottom
margin-inline margin-left & margin-right

Logické posuny (ofsety):

Logicky Fyzicky
inset-block-start top
inset-block-end bottom
inset-inline-start left
inset-inline-end right
inset-block top & bottom
inset-inline left & right

Logické rámečky:

Logicky Fyzicky
border-block-start border-top
border-block-end border-bottom
border-inline-start border-left
border-inline-end border-right
border-block border-top & border-bottom
border-inline border-left & border-right

Poznámka: Vzhledem k tomu, že vlastnost border představuje zkratku, uvádím jen ji. Adekvátně ale existují zkratky pro všechny podvlastnosti a příbuzné vlastnosti:

 • Šířka: border-width (border-block-start-width = border-top-width)
 • Styl: border-style (border-block-start-style = border-top-style)
 • Barva: border-color (border-block-start-color = border-top-color)
 • Zakulacení: border-radius (border-block-start-radius = border-top-radius)

Klíčové slovo logical

Tohle může být zajímavé, ale zatím to v prohlížečích nemá podporu. Když uvedete klíčové slovo logical před zápisem hodnot ve zkratkách vlastností…

.box {
 margin: logical 1em 2em 3em 4em;
}

…interně se to bude považovat za logické hodnoty:

.box {
 margin-block-start: 1em;
 margin-inline-start: 2em;
 margin-block-end: 3em;
 margin-inline-end: 4em;
}

Takto to má fungovat pro následující vlastnosti: inset, margin, padding, border-width, border-style, border-color, scroll-padding, scroll-margin. Až to bude fungovat v prohlížečích…

Jen připomínám, že logický směr je pro různé jazyky různý.

Hodnoty pro vlastnosti

Jak je z článku už asi zřejmé, logické alternativy nemusejí mít jen vlastnosti, ale také jejich hodnoty:

Logicky Fyzicky
block-start top
block-end bottom
inline-start left
inline-end right

Ve vlastnostech floatclear pak budeme moci použít nové hodnoty inline-startinline-end.

Pro text-align je to jednodušší, protože jde zarovnávat jen v jednom směru. Takže text-align:start bude text-align:left.

Vlastnost resize zase bude moci nabývat hodnot blockinline.

Podpora v prohlížečích

V době psaní aktualizace tohoto textu (listopad 2021) můžu konstatovat, že podpora CSS Logical Properties je v moderních prohlížečích plná.

Více na CanIUse. caniuse.com/css-logical-props