Martin Michálek Martin Michálek  – 2. 8. 2019

Vlastnost grid-template-areas slouží k pojmenovávání obdélníkových oblastí definovaných CSS gridem.

Vlastnost grid-template-areas

Vlastnost grid-template-areas je součástí CSS gridu.

grid-template-areas vytváří oblasti, které jsou pak použitelné ve vlastnostech jako grid-area a dalších, sloužících k umísťování elementů do gridu.

V příkladu na obrázku pojmenováváme oblasti následovně:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: 1fr 1fr;
 grid-template-rows: auto auto;
 gap: 10px; 
 grid-template-areas:
  "first first"
  ".   second";
}

.first {
 grid-area: first;
}

.second {
 grid-area: second;
}

Vysvětleme výše uvedený kód:

 • Grid je definovaný jako dvousloupcový (grid-template-columns:1fr 1fr) a dvouřádkový (grid-template-rows:auto auto).
 • V grid-template-areas je pak seznam řetězců, které označují oblasti. To je to, oč zde běží.
 • První řádek hodnot ("first first") říká, že první dvě buňky layoutu patří do oblasti first.
 • Tečka (.) uvádí prázdnou buňku, kde se nic zobrazovat nemá.
 • Elementy .first.second je pak potřeba ručně umístit do vyhrazených oblastí mřížky pomocí vlastnosti grid-area.

Následuje pár poznámek k vlastnosti grid-template-areas, které mě zaujaly při čtení specifikace.

Definování mřížky oblastmi

Pojmenovanými oblastmi je možné definovat i samotný grid. V některých případech tedy nebudeme potřebovat vlastnosti pro nastavení mřížky jako grid-template-rowsgrid-template-columns.

Tento kód vytvoří stejnou mřížku jako ve výše uvedeném příkladu:

.container {
 display: grid;
 gap: 10px;
 grid-template-areas:
  "first first"
  ".   second";
}

Implicitně vytvořené oblasti a linky

Pojmenované oblasti souvisí s pojmenovanými linkami, které znáte z vlastnosti grid-template-rows/-columns.

Například definování oblasti pojmenované head automaticky vytvoří dvě linky – head-starthead-end.

A víte, co je ještě lepší? Definováním linek head-starthead-end ve vlastnostech grid-template-rowsgrid-template-columns vytvoříte oblast head. Vezměme tento grid definovaný jako dva sloupce a dva řádky:

.container {
 display: grid;
 grid-template-columns: [head-start] 50% 50% [head-end];
 grid-template-rows: [head-start] auto [head-end] auto; 
}

Jak je vidět, pomocí head-starthead-end se pokoušíme na prvním řádku definovat oblast head bez použití grid-template-areas.

HTML je následující:

<div class="container">
 <div class="item">1</div>
 <div class="item">2</div>
 <div class="item item--head">Head</div>
</div>

Pak stačí pomocí vlastnosti grid-area prvek .item-head umístit:

.item--head {
 grid-area: head;
}

Výhody definování oblastí mřížky

Oblasti gridu samozřejmě není nutné definovat pokaždé. Hodit se ale budou pro komplexnější layouty, které zároveň potřebujeme definovat a spravovat ručně. Typickým příkladem jsou rozvržení celostránková.

Vlastnost grid-template-areas je ale užitečná ještě ve dvou směrech. Za prvé zlidšťuje zápis layoutu. Je totiž lepší mluvit o oblasti heading než o „oblasti mezi první a osmou buňkou prvního řádku gridu“. Za druhé umožňuje pěkné kejkle s Media Queries.

Využití Media Queries

V dalším demíčku si pojďme ukázat věc, která se mi na grid-template-areas velmi líbí – kombinaci s Media Queries.

Je to jednoduché – oblasti je prostě možné různě přehazovat v rámci definovaného gridu.

V tomto příkladu máme tyto responzivní deklarace:

.container {
 grid-template-areas: 
  "first first"
  "second second";
}

@media screen and (min-width: 25em) {
 .container {
  grid-template-areas:
   "first first"
   ".   second";
 }
}

@media screen and (min-width: 37.5em) {
 .container {
  grid-template-areas:
   "first second"
   "first second";
 }
}

Podpora v prohlížečích

Opět je zde jediná potíž: Internet Explorer 11, který grid-template-areas neumí. Už ale také víte, že díky Autoprefixeru to nemusí být tak neřešitelné.

Moderní prohlížeče nemají s vlastností grid-template-areas žádný problém.