Martin Michálek Martin Michálek  – 5. 8. 2013

Způsob, jak kódem vykreslit barevný přechod – jinak též gradient – všude, kde jsme donedávna používali externí obrázek.

Lineární přechod

Rovnoměrný barevný přechod seshora dolů uděláte takto:

background: linear-gradient(lightgreen, darkgreen);

Směr osy barevného přechodu

Používají se buď klíčová slova označující směr gradientu (to bottom right, to right) nebo úhly. Úhel 0° vede zezdola nahoru, 90° zleva doprava a tak dále po směru hodinových ručiček. Přednastavený je 180° vedoucí seshora dolů. V CSS zápisu 180deg.

Například tento gradient ze světle do tmavě zelené povede z levého dolního rohu směrem k pravému hornímu:

background:
 linear-gradient(45deg, lightgreen, darkgreen);

Zarážky barev

Můžeme samozřejmě ovlivnit, jak se nám jednotlivé barvy rozloží na ose průběhu přechodu. Slouží k tomu zarážky, definovatelné v běžných CSS jednotkách (%, px, em…). Je to stejná zarážka, jakou možná znáte z grafických editorů, jen vyjádřená kódem.

background:
 linear-gradient(45deg, lightgreen, darkgreen 33%);

Barevná zarážka pro tmavě zelenou barvu tady začíná na třetině délky osy gradientu. Příklad si můžete naživo vyzkoušet nebo upravovat na cdpn.io/e/CcdBf.

Barvy

Nemusíme definovat samozřejmě jen dvě barvy. Může jich být libovolný počet. Nezapomeňte, že máte k dispozici všechny způsoby definování barev včetně rgba nebo průhledné transparent.

background:
 linear-gradient(to bottom right, transparent,
  lightgreen 25%, rgb(0, 127, 0) 50%);

Tento zápis vykreslí gradient z levého horního do pravého dolního rohu. Do čtvrtiny délky úhlopříčky elementu se vykreslí přechod z průhledné do světle zelené barvy. Od čtvrtiny do poloviny pak přechod ze světle zelené do tmavě zelené, jen tentokrát zapsané pomocí RGB barevného modelu.

Kruhový přechod

Jednoduchý kruhový (radiální) přechod vytvoříme například tímto zápisem:

.box-1 {
  background:
   radial-gradient(lightgreen, darkgreen);
}

Tvar a velikost

Přednastavený tvar přechodu je kružnice circle. Lze přenastavit na ellipse – elipsovitý tvar.

Hned za tvarem je možné definovat velikost přechodu. První možnost je definovat velikost jako poloměr. U kružnice jedním, u elipsy dvěma čísly. První udává výšku, druhý šířku elipsy.

.box-2 {
 background:
  radial-gradient(ellipse 50px 30px,
   lightgreen, darkgreen);
}

Druhá možnost je definovat velikost klíčovým slovem:

 • closest-side – přechod bude končit u nejbližší strany elementu
 • farthest-side – přechod bude končit u vzdálenější strany elementu
 • closest-corner – přechod bude končit u nejbližšího rohu elementu
 • farthest-corner – přechod bude končit u nejvzdálenějšího rohu elementu

Pozice středu

Pozice středu barevného přechodu se definuje podobně jako u vlastnosti background-position. Je potřeba ji jen doplnit o klíčové slovo at:

.box-3 {
  background:
   radial-gradient(at top left, lightgreen, darkgreen);
}

Zarážky barev

Fungují podobně jako u lineárního přechodu. Do čtvrtiny rozměrů elementu prohlížeč vykreslí světle zelenou kružnici, mezi čtvrtinou a polovinou barevný přechod mezi světle a tmavě zelenou a ve zbytku elementu uvidíte tmavě zelenou:

.box-4 {
  background:
   radial-gradient(lightgreen 25%, darkgreen 50%);
}

A tady je živý příklad, obsahující všechny čtyři varianty radiálního přechodu: cdpn.io/e/cdyfx.

Opakující se barevné přechody

Deklarují se úplně stejně jako běžné barevné přechody, jen pomocí funkcí repeating-linear-gradient() nebo repeating-radial-gradient(). Na rozdíl od běžných přechodů prohlížeč od poslední barevné zarážky nevykreslí barvu, kterou obsahuje, ale znovu opakuje definovaný gradient.

.repeating-linear {
  background:
   repeating-linear-gradient(to bottom right,
    transparent, transparent 10%,
    green 10%, green 20%);
}

V tomto příkladu vykreslujeme barevnou „zebru“, pomocí průhledné a zelené barvy.

Všimněte si také, že jsme nadefinovali těsně sousedící zarážky (transparent 10%, green 10%). To znamená, že gradient bude „ostrý“. Jinak řečeno se sousedící barvy vykreslí vedle sebe bez barevného přechodu.

Pojďme ještě zkusit opakující se kruhový gradient:

.repeating-radial {
  background:
   repeating-radial-gradient(transparent,
    transparent 10%, green 10%, green 20%);
}

Opakujícími se barevnými a zelenými plochami se nám vykreslí „terč“. Tady ovšem pozor, některé prohlížeče (konkrétně Chrome nebo Firefox v době psaní článku) zatím neumějí tyto složitější gradienty vyhlazovat, takže hrany kružnic budou „kostrbaté“.

Podpora v prohlížečích

Barevné přechody neumí IE ve verzi 8 a 9 nebo Opera Mini. caniuse.com/gradients.

Pokud je to pro vás problém, nezapomeňte vždy definovat fallback. Gradient se považuje za obrázek na pozadí, takže si můžete fallback definovat jako běžnou barvu:

color: #fff;
background-color: green;
background-image:
 linear-gradient(lightgreen, darkgreen);

Tipy, triky a nástroje

Nezapomeňte, že gradient je vlastně obrázek na pozadí elementu, takže ho můžete použít pro definování obrázku odrážky (list-style-image) nebo pro obrázek na pozadí rámečku (border-image).

Nejobvyklejší netriviální použití gradientů jsou grafická tlačítka vykreslená pomocí CSS: cubiq.org/dropbox/cssgrad.html.

Takřka vědecké povídání o gradientech. Ana Tudor jde v následujícím odkazu pořádně do hloubky a na pomoc si bere matematiku: hugogiraudel.com/2013/02/04/css-gradients.

ColorZilla Gradient Editor vám pomůže vygenerovat kód gradientu i pro starší prohlížeče, včetně fallbacku pro IE8 a IE9: colorzilla.com/gradient-editor.

Lea Verou má hezkou galerii barevných vzorů vytvořených jen s pomocí gradientů. Berte to ale raději jen jako ukázku možností: lea.verou.me/css3patterns.

Právě zmíněné barevné vzory často využívají tzv. ostrý přechod, což je přechod-nepřechod, ve kterém je mezi barvami ostrá hrana: background: linear-gradient(to bottom, transparent, lightgreen 33%, darkgreen 33%); cdpn.io/e/licEd.

CSS Scales jsou předdefinované barevné přechody. Hezké, ano. Navíc ovšem při jejich vymýšlení mysleli na přístupnost a barvy jsou vhodné pro barvoslepé lidi. bennettfeely.com/scales.