machal.creativity.cz - Martin Mich�lek

16:59 Dneska jsem m�l po del�� dob� �as proj�t si obl�ben� sv�tov� webdesign�rsk� blogy. Mnoho z nich se zmi�uje o setk�n� kreativn�ch lid� technick�ho sv�ta v NYC. Kdy� vid�m, jak si vz�jemn� naslouchaj� flashov� design�r Joshua Davis a standartiz�tor CSS Eric Meyer, napad� m�, pro� n�co takov� nefunguje i u n�s...? Kdyby n�kte�� design��i p�isp�vaj�c� t�eba na Jsem.cz pracovali pro velk� �esk� firmy, nemusel by (technologicky sice dob�e proveden�) nov� design �iv� vypadat tak nemastn�. Jsme v na�i vesnici je�t� uzav�eni v ghettech.

18:41 �e by u n�s blogovaly i matky v dom�cnosti se zat�m konstatovat ned�, i kdy� horn�ci u� bloguj� ;). Blogersk� obec se l�hne z lid�, kter�m je web zam�stn�n�m. V posledn�ch dnech jsem zaznamenal dva kvalitn� p��rustky: Letem sv�tem Luk�e Oborsk�ho a Pixyho blogy.

13:39 A� dosud jsem byl prase. A to proto, �e na jin�m m�st� str�nky odkazuju se slovy „...pou��vejte ji tak�, nebu�te prasata” na XHTML a CSS validaci t�to str�nky. A� dodnes nepro�la. Pro�?

  • Proto�e p�i vkl�d�n� odkaz� jsem zapom�nal p�episovat znak & na entitu &amp. Proto�e v XHTML je & znak se zvl�tn�m v�znamem a ty je pot�eba p�episovat na entity.
  • Proto�e jse p�rkr�t zapom�l zapsat koncov� tag <p>
  • Proto�e jsem m��il n�v�t�vnost TopListem a ten v m���c�m k�du pou��v� t�ebas parametr target="_top", kter� se v XHTML nevyskytuje. Autor TopListu sl�bil n�pravu, ale zat�m nep�ijela. Neb�t prase je pro m� d�le�it�, tak�e u� nem���m.
  • Proto�e v CSS jsem pou��val propriet�ln� roz���en� MSIE jako t�eba cursor: hand nam�sto cursor: pointer.

Nav�c Martin Kopta a Luk� Oborsk� si v�imli dvou nedod�l�vek na skriptu p�episuj�c�m datum. Tak�e nov� skript u� nevypisuje nulu p�ed jedno��sleln�m datem a spr�vn� vynech�v� ��rky, kter� se v �esk�m datu nep�ou.

menu

hled�n� & vzkazy

st�l� obsah

kontakt

E-mail

zm�na layoutu

rodina

otec a matka

br�chov�

Na str�nce je pou�ita technologie bl�zk� XHTML+CSS, pou��vejte ji tak�, nebu�te prasata.

RSS powered by RSSify by VoidStar.com by Garçon.cz

Powered by BLOGGER.

Hostuje Impello.